Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zeeuwse Oesterzusjes

 

Artikel 1. Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zeeuwse Oesterzusjes, hierna te noemen: “ZOZ”, en een Opdrachtgever waarop ZOZ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ZOZ, voor de uitvoering waarvan door ZOZ derden dienen te worden betrokken.

 

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ZOZ en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden zoveel mogelijk in lijn met de overige bepalingen.

 

6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in lijn met deze algemene voorwaarden.

 

7. Indien ZOZ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ZOZ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden alsnog te verlangen.

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 

1. Alle offertes en aanbiedingen van ZOZ zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na het uitbrengen van de offerte of het doen van een aanbieding, tenzij (i) in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld of (ii) ZOZ de offerte binnen deze termijn intrekt vanwege haar moverende redenen. Een offerte of aanbieding vervalt sowieso indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar of leverbaar is.

 

2. Binnen de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen dient Opdrachtgever de offerte of aanbieding te bevestigen of te verwerpen. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn behoudt ZOZ het recht voor de offerte of aanbieding te laten vervallen en kan door Opdracht gever geen aanspraak meer worden gemaakt op de gereserveerde capaciteit. In afwijking hier van heeft bij een aanvraag voor een evenement op zeer korte termijn te gelden dat de offerte of aanbieding zo snel mogelijk, althans binnen een in overleg met ZOZ gestelde termijn, dient te worden bevestigd.

 

3. De offerte kan worden bevestigd per e-mail. Na bevestiging van de opdracht ontvangt Opdrachtgever per e-mail een factuur. Deze factuur heeft te gelden als opdrachtbevestiging vanuit ZOZ.

 

4. ZOZ kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan dan wel behoort te begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Eventuele aanvullende kosten worden door ZOZ achteraf in rekening gebracht.

 

6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ZOZ daaraan niet gebonden. De overeen- komst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ZOZ schriftelijk anderszins bevestigt.

 

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht ZOZ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3 Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 

1. De overeenkomst tussen ZOZ en de Opdrachtgever heeft te gelden als een overeenkomst van opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uit- drukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

2. Indien ZOZ gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan ZOZ ter beschikking heeft gesteld.

 

3. De tussen partijen overeengekomen te leveren hoeveelheden kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor levering worden gewijzigd. Een wijziging kan enkel in overleg met ZOZ en heeft pas te gelden na schriftelijke bevestiging door ZOZ. Ten allen tijde heeft een minimale afname te gelden van 150 stuks bij afname van oesters.

 

4. Opdrachtgever is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze haar ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ZOZ gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

5. In geval een levering niet volledig wordt gebruikt is ZOZ niet gehouden deze retour te nemen.

 

6. ZOZ heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

7. ZOZ is voor zover van toepassing gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te
voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequen- ties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspron- kelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ZOZ zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aan- vaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 

9. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ZOZ op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ZOZ een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 

10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe zij jegens ZOZ gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ZOZ daardoor direct of indirect ontstaan.

 

11. Indien ZOZ met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is ZOZ niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ZOZ alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen uit te voeren.

 

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

1. ZOZ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 

2. – de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 

3. – na het sluiten van de overeenkomst ZOZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 

4. – de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 

5. – Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van ZOZ kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

 

6. Voorts is ZOZ bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instand- houding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ZOZ kan worden gevergd.

 

7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ZOZ op de Opdracht- gever onmiddellijk opeisbaar. Indien ZOZ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

8. Indien ZOZ tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 

9. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is ZOZ gerechtigd tot vergoeding van door haar geleden schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

10. Indien de Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ZOZ gerechtigd de overeen- komst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

11. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ZOZ, zal ZOZ in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ZOZ extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ZOZ anders aangeeft.

 

12. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surs ance van betaling of faillissement, van beslag- legging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het ZOZ vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeen- komst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadever- goeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ZOZ op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

13. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoeren afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. ZOZ behoudt zich het recht voor het volgende schema in acht te nemen:

• meer dan 14 dagen voor de dag(en) van het evenement: 35%

• 7 dagen tot 3 dagen voor de dag(en) van het evenement: 60%

• 3 dagen voor tot en met de dag(en) van het evenement: 100%

 

Artikel 5 Overmacht

 

1. ZOZ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ZOZ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ZOZ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ZOZ of van derden daar- onder begrepen. ZOZ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de om- standigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ZOZ haar verbintenis had moeten nakomen.

 

3. ZOZ kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeen komst opschorten.

 

4. Voor zover ZOZ ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeen- komst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het na- gekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ZOZ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 

1. Betaling dient zonder aftrek of verrekening per omgaande, doch uiterlijk 1 dag voor aanvang van het evenement te geschieden op een door ZOZ aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, vermeerderd met 2% administratiekosten over het onbetaald gebleven bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente ver- schuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

 

3. ZOZ heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

4. ZOZ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ZOZ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan ZOZ verschuldigde.

 

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle door ZOZ in het kader van de overeenkomst geleverde (in de ruimste zin van het woord) goederen blijven eigendom van ZOZ totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen, inclusief met de levering samenhangende koopprijs, kosten, rente, heffingen en belastingen, uit de met ZOZ gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen respectievelijk heeft voldaan.

 

2. Naast het feit dat ZOZ steeds onder eigendomsvoorbehoud levert, doet zij dat ook met een voorbehouden pandrecht op alle zaken die zij levert.

 

3. Door ZOZ geleverde goederen mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigen- domsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 

4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ZOZ veilig te stellen.

 

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om ZOZ daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

6. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ZOZ ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ZOZ gerechtigd tot deze penningen. Voor zover nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens ZOZ bij voorbaat toe om haar medew erking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

7. Voor het geval ZOZ haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan ZOZ en door ZOZ aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ZOZ zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 

1. De door ZOZ te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

 

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt ten aanzien van verse producten, alsmede koelgoederen, vanwege de korte houdbaarheid voor een periode van 24 uur na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Gebreken ten aanzien van verse producten dienen dan ook binnen 24 uur na levering onder de aandacht van ZOZ te worden gebracht. Ten aanzien van overige niet verse producten dient een gebrek binnen 14 dagen na levering te worden gemeld aan ZOZ. Indien de door ZOZ verstrekte garantie een goed betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die garantie, die door de producent van het goed wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaar- heidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ZOZ de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verof bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van om- standigheden waar ZOZ geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weers- omstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond na levering aan ZOZ te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ZOZ te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ZOZ in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient ZOZ in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

 

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

7. Indien vaststaat dat een goed gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ZOZ de gebrekkige zaak voor zover mogelijk binnen redelijke termijn vervangen en met Opdrachtgever in overleg treden tot een passende oplossing. Indien vervanging redelijkerwijs niet mogelijk is en geen passende oplossing kan worden gevonden, zal ZOZ een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.

 

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ZOZ daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

1. Indien ZOZ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 

2. ZOZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ZOZ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens.

 

3. Indien ZOZ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ZOZ beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

4. De aansprakelijkheid van ZOZ is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 

5. ZOZ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ZOZ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ZOZ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

7. ZOZ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 10 Risico-overgang

 

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop goederen in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

 

Artikel 11 Vrijwaring

 

1. De Opdrachtgever vrijwaart ZOZ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ZOZ toerekenbaar is.

 

2. Indien ZOZ uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden ZOZ zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ZOZ, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ZOZ en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 

1. ZOZ behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ZOZ heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doel- einden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ZOZ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ZOZ.

 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.